‘Fra afrikansk savanne til moderne auditorier’ 
Artikel l 14.06.2018

Fra afrikansk savanne til moderne auditorier

A
Aktuelt
Artikel l 14.06.2018
14 min
Det hele begynder den dag, vi bliver født – med 100 milliarder hjerneceller! Hjerneceller, der skal give os livslang læring. Vores læringsmekanismer er stort set stadig ligesom hulemandens var dengang på den afrikanske savanne – men hvordan lærer vi egentlig? Hvad er best practice i undervisningen, og hvilke biologiske og miljømæssige forhold kan spænde ben for de studerendes læring?

Skrevet af

Annette Sørensen

Erhvervskommunikatør og fagjournalist

At lære er (stadig) en nødvendig kompetence i det 21. århundrede i vores omskiftelige samfund med ny lærdom i en grænseløs strøm. Nye teorier, ny teknologi, nye markeder; og vi bombarderes med informationer, der skal indlæres. Vi skal performe, og vi skal opbygge vores potentiale og talenter. Vi forbereder os allerede på studiet.

Hjernen er en forunderlig læringsmaskine, men der er også begrænsninger for vores indlæring. Neurovidenskaben kan fortælle os, hvordan hjernen indhenter, opbevarer og bruger information. Det er hjernen bygget til at kunne. Men der er indre og ydre faktorer, der kan begrænse denne proces. Ved at vide noget om disse begrænsninger kan studerende optimere deres indlæring, og underviserne deres undervisning.

Hjernen har brug for et godt læringsmiljø for at kunne tage ny viden til sig. Udover informationerne i sig selv skal læringsmiljøet tale til følelser og motivation, og læringen bør foregå i en behageligt rum. Læring afhænger ikke kun af den studerendes kognitive færdigheder, men især også af den kontekst, som de nye informationer præsenteres i. Alle husker nok en rigtig god lærer/undervisning, hvor ny viden var meget lettere at huske end i andre fag, hvor læreren og miljøet var knap så godt. Med proaktive strategier kan undervisere sikre de studerende forudsætningerne for en god indlæring. Derfor er det interessant at blotlægge, hvordan vi egentlig lærer. Hvad er det, der sker i hjernen i en neurovidenskabelig optik, når vi indlærer med succes, og hvilke barrierer kan gøre det svært at indlære?

Hjernen er altid på arbejde

Hjernen indlærer konstant. Også selvom det ikke er vores intention.

Direkte intenderet læring er ofte formaliseret – en forelæsning, en podcast, et kursus. Men hovedparten af den læring, vi høster i løbet af dagen, er faktisk ikke intenderet. Den er uformel og involverer ofte interaktion med andre mennesker. Meget læring foregår uden for undervisningssituationer.

Man taler om en 70-20-10-regel.

 • 70 procent af vores læring sker uformelt og på jobbet.
 • 20 procent af vores læring sker ved at observere andre mennesker.
 • 10 procent af vores læring sker via formel undervisning.

Kigger man lidt på disse procenttal, er det let at se, at op mod 90 % af vores læring sker i interaktion med andre mennesker.

Det hele er en kombination af konkrete erfaringer/oplevelser, observationer, aktive eksperimenter og konceptualiseringer/begrebsliggørelser.

Følelser påvirker indlæring – måske mere, end vi tror

Det er et faktum, at minder ikke er ”i en fast form”, men rekonstrueres, hver gang vi trækker dem frem fra hukommelsen. Et minde påvirkes af de oplevelser, som vi har haft, siden mindet blev dannet, af den kontekst, vi er i lige nu, og af vores psykologiske prædispositioner. Fordi hjernen er plastisk. Derfor har en flok studerende heller ikke lært det samme efter en forelæsning. Ifølge Ole Lauridsen, mag.art., lektor ved Center for Undervisning og Læring, Århus Universitet, har alle studerende ikke lagret den samme viden. Ole Lauridsen er forfatter til bogen ”Hjernen og læring”, marts 2016.

Nogle facts kan være gået hen over hovedet på de studerende, men også den struktur, underviseren selv ser i tingene, kan ”gå tabt” i undervisningen. Det sagte er ikke det samme, som det lærte. Det er vores følelser, der er afgørende for, hvad vi tager ind, og hvordan vi tager det ind. Det er også følelserne, der spiller en rolle i forhold til, om vi gemmer informationer i langtidshukommelsen. En information lagres i hukommelsen med et ”tag” med en bestemt følelse, som igen bliver trukket frem, når vi husker informationen. Derfor bør en underviser også forsøge at skabe en god og positiv læringsatmosfære. Fordi den positive følelse styrker læreprocessen.

Amygdala står bag følelserne. Og følelserne skaber et meget dybere neuralt spor i læringen og hukommelsen, end faktabaseret indhold alene. Der, hvor vi har følelser, er vores opmærksomhed også skærpet. Og dermed lærer vi bedre.

Som underviser bør man derfor:

 • Fremstå positivt – hvis man har en dårlig dag, så undgå at indvie de studerende i det – også selvom man har behov for medfølelse.
 • Være åben for spørgsmål fra de studerende. Man bør signalere, at spørgsmål er velkomne. Hvis de studerende føler, at det er pinligt at stille spørgsmål, får de negative følelser, og dette hæmmer læringen.
 • Fortælle, at fejl er ok. Vi lærer af vores fejl. Trial and error er en god ting.
 • Stille præcise spørgsmål og give god tid til besvarelse.
 • Smile. Udstrålingen smitter (spejlneuroner).
 • Have styr på mimik, stemmebrug og kropssprog. Det betyder meget for den information, man giver videre. Er viden for eksempel troværdig og brugbar, hvis man fremstår sjusket klædt, taler sjusket, hurtigt og utydeligt?
 • Støtte de studerende. Både fagligt og menneskeligt. Vi lærer bedre, hvis vi føler opbakning.
 • Stille reflekterende spørgsmål, som aktiverer de studerendes for-viden, hvilken den ny viden skal bygge videre på. Vis dem avisoverskrifter, billeder, videoer, stil spørgsmål som ”Hvad tænker du på, når du hører ordet/begrebet xx?”
 • Fortælle de studerende nedture er en naturlig del af læreprocessen. Bare der også kommer opture.

Ifølge Ole Lauridsen hænger motivation og opmærksomhed uløseligt sammen. Uden den ene har man ikke den anden. Kun med begge present opbygger vi viden og hukommelse. Det, der er interessant og giver mening for os, lærer vi bedre. Når vi har opmærksomheden rettet mod noget, så dannes der neurale netværk. Det kræver meget energi at danne disse netværk, og derfor skal der også være pauser i undervisningen, så hjernen ikke ”brænder ud”. Pause i intervaller, hvor hjernen kan restituere og genvinde fokus. Tager man ikke de pauser, hjernen har brug for, så tager hjernen dem selv. Man dagdrømmer. Optimalt bør der være afbrydelser hver 10. minut til efterbearbejdning, for eksempel øvelser eller en ny aktivitet.

Den eneste måde, hjernen lærer på, er gentagelse, pointerer Ole Lauridsen. Derfor er forberedelse lige så vigtig som efterbearbejdning, lad de studerende arbejde med stoffet efter timen, brug gerne dialogforummer.

Fra den afrikanske savanne til det moderne auditorium

Hjernen elsker overblik. Evolutionært er hjernen gearet til at holde øje med farer og nye muligheder for at overleve på savannen. Stod der en farlig tiger på spring, når vi kiggede ud af jordhulen om morgenen, parat til at kaste sig over os? Kom der andre klaner med køller og ville slå os ihjel? Vi måtte have overblik over situationen. Overblik var en nødvendighed. At kunne forudsige konsekvenser og handlinger. I dag elsker vores hjerne stadig at have overblik. Så sørg for, at der er overblik i undervisningen. Brug overskrifter, billeder, videoer, foreslår Ole Lauridsen.

Sanserne er åbne hos os mennesker, og det kan underviseren udnytte til at hjælpe indlæringen på vej. Jo flere sanser, der aktiveres, jo bedre lagrer vi i hjernen. Synssansen er faktisk den vigtigste. Billeder er ét samlet sanseindtryk for hjernen. Derfor er metaforer også vigtige for læring, vi husker let billederne senere.

Vi er også flokdyr. Social læring er evolutionært set grundlæggende. Vi lærer med og af og sammen med hinanden. Vi har fra barnsben været vant til at observere andre, lære af dem, og vi er blevet undervist i plenum i skoler og gymnasier. Når vi er sammen med andre, tester og validerer vi vores tænkning – og lærer nyt. Sammen med andre motiveres vi, udfordres vi, og vi genererer flere løsninger, end vi gør alene. Social læring er vigtigt i undervisningen – gruppearbejdet er struktureret, og jo mere de studerende arbejder med stoffet selv og sammen, jo mere lærer de. Gruppearbejde med peer feedback er også en god tilgang. Gruppearbejde kan derfor understøtte læring med opgaveløsning, diskussion og feedback.

Men … hjernen har også begrænsninger

Hjernen er gådefuld. For selvom den kan lære, selvom den er åben for samarbejde, motivation og accept af fejl, så indeholder den også elementer, der kan svække indlæring. For at forstå dette må vi dykke lidt ned i præfrontal cortex’ verden. Her finder vi barrierer eller begrænsninger i forhold til læring.

Præfrontal cortex. Den mest udviklede del af hjernen. Her sidder de udøvende funktioner – vores evne til at tænke, planlægge, organisere, analysere, tage beslutninger samt forstå komplekse informationer og relationer. Kort sagt – det er her, vi skiller os ud som mennesker blandt pattedyrene. Og præfrontal cortex er på et krævende arbejde hver eneste dag. Neuronerne i præfrontal cortex kan bearbejde 2.000 dataenheder i sekundet. Det er ganske imponerende – men i vores samfund, og med de informationsmængder, vi udsættes for hver dag, har vi faktisk brug for at kunne bearbejde mange flere data. Hjernen bearbejder data en ad gangen, serielt eller løbende. Så hastigheden er ikke så høj som i de dele af hjernen, som mestrer multiple bearbejdning. Hver gang vi prøver at bearbejde to eller flere kognitive opgaver samtidig går det ud over hukommelsen. Det er en udfordring i vores verden med multitasking og vedvarende informationsstrøm.

Der er altså en tydelig begrænsning generelt i hjernes biologiske opbygning i forhold til det at lære.

Stress er også en barriere mod læring

Det ser lidt anderledes ud, når vi kigger på vores opfattelse og fortolkning af omverdenen. Her varierer barriererne mere. To mennesker oplever ikke en situation ens. Den ene kan finde en situation stressende, mens en anden slet ikke føler stress. Hvordan kan det egentlig være? Det kan være, at den ene ser på mulighederne i situationen, mens den anden måske er påvirket af en usikkerhed i forhold til situationen. Tolkningen afhænger helt af den, der ser.

For at forstå, at to mennesker reagerer forskelligt i hjernen, må man se på stimulation. Stimulation er afgørende for, hvor godt hjernen performer, hvor godt den dealer med påvirkningerne, og hvor effektivt den lærer. Yerkes-Dodson-stimulationskurven er enkel til at vise, hvad det er, der sker:

Kurven viser, at hjernens performance øges med psykologisk eller mental stimulation/ophidselse, men når et vist punkt er nået, og stimulationen bliver for stor, så aftager performance.

Når hjernen er på toppen i kurven, så performer den bedst, den er fokuseret på opgaven, den kan lagre informationerne, de kognitive færdigheder fungerer optimalt. Personen er mentalt stimuleret i et helt optimalt niveau. Men bliver stimulationen for høj, falder hjernens evne til at fokusere, til at bearbejde informationer, til at lære. Det kan være en opgave, der er for svær og ligger uden for personens kompetencer og derfor giver en stressende følelse. Så for at føle os godt tilpas på arbejdet, føle os engageret på studiet, eller hvor vi har vores dagligdag, så skal vi have en passende stimulation for at hjernen også har det godt og kan følge med.

Præfrontal cortex bruger en stor del af vores energi til at bearbejde i den del af hjernen. Hvis vi bliver stressede, vil præfrontal cortex med dens høje forbrug af energi lukke ned for at frigive energi til det limbiske system og kroppen, som skal ”redde os”. Derfor lukkes der ned for vores kognitive energi, når vi er stressede. Og derfor er stress en barriere mod indlæring.

Det limbiske system skynder sig at tage over, bruge vores energi til at forberede os på at flygte/kæmpe/fryse for at overleve. Det er instinktivt, det sker automatisk, og det er uden for vores kontrol. Det er vores urinstinkt, som har reddet vores forfædre fra mange farer på savannen. Selvom vi ikke tilbringer så meget tid på savannen mere, så reagerer vores hjerner som dengang. Den vil altid forsøge at overleve ved at lukke ned et sted og give energi til en andet. En slags overlevelsesinfrastruktur. Det er ikke altid hensigtsmæssigt, at vi får denne instinktive reaktion, men det er vores biologi.

Og vi kan i virkeligheden ikke tåle denne reaktion, hvis det varer for længe. Det giver skader i både psyke og krop at være i alarmberedskab for længe. Vores immunsystem svækkes, vores hjerneceller dør i Hippocampus (hukommelse) og præfrontal cortex. Og Amygdala vokser (frygt). Højt blodtryk, diabetes og mange andre dårlige følgevirkninger kan være resultatet af en stresset hjerne og krop. Og så ryger koncentrationen og opmærksomheden. Hvis vi ikke koncentrerer os nok/interesserer os nok, kan vi ikke indlære, da de neurale netværk vil være svage uden høj koncentration.

AGES – en læringsmodel

ATTENTION

Fokuseret koncentration på opgaven uden distraktioner (husk også at undgå onlinedistraktioner). For at du kan lære noget nyt, kræver det, at du interesserer dig for det og finder det meningsfuldt. Ellers er det svært at indlære. Hvis du multitasker bør det være med vanemæssige opgaver, da ny information kræver din fulde opmærksomhed for at kunne lagres kognitivt.

GENERATION

Din hjerne styrer din indlæring. Modsat hos børn, som tager alt ind ucensureret og med stor tillid til de voksne omkring sig, så bygger du som voksen på dine tidligere erfaringer, du udvælger, og du tager det ansvar for din indlæring, som du har lyst til. Derfor har du også god nytte af selvstyrende læringsværktøjer. Hjernen er plastisk, dynamisk, social og påvirkelig og er derfor ikke blot engageret i, men også styrende for dens egen læring. Jo mere hjernen er proaktivt involveret i indlæringen, jo mere effektiv er den. Det er også derfor, at det er vigtigt, at du får mulighed for selv at udvikle ideer og strategier (både som studerende og senere på arbejdspladsen). Du vil måske også opleve, at det er lettere at gå til en opgave, som er problemcentreret og ikke blot emnecentreret. Hjernen vil finde det relevant at kaste sig over emnet, fordi der er et givent problem. Du definerer problemet (for eksempel problemformuleringer), du analyserer problemet og udfordrer din hjerne, finder løsninger, og du får højst sandsynligt også lyst til at diskutere emnet med andre i et team eller i plenum. Du får simpelthen ejerskab over processen og resultatet.

EMOTION

Følelser er en direkte forbindelse til din hukommelse. Får du en følelse, vil du lagre oplevelsen/informationen i hukommelsen. Sådan fungerer hjernen (det er også det, som markedsføring spiller på – du husker et produkt, når du får positive følelser fra reklamerne). Følelser er som benzin på bålet – det sætter gang i neuronerne i hjernens centre og sætter derfor dybere ”spor”. Du ved, hvad du foretog dig den 11. september 2001, men ikke nødvendigvis hvad du gjorde dagen før. Der er tusindvis af flere neuroner til at skabe en læring, når der er følelser på spil – for eksempel ved begivenheder. Det kan være både positive og negative følelser. Dog lærer du bedst, når du er glad eller har det sjovt. Det er også derfor, at læringsspil er gode i undervisningsregi.

SPACING

Vi bør lytte til vores biologiske begrænsninger – skabe rum for at ny viden kan lagres og skabe afstand frem mod næste gang, der skal indlæres nyt. Er du underviser, kan du med fordel præsentere ny faglig viden i formiddagstimerne, og øvelser om eftermiddagen. På den måde kan de studerende få tid til at lagre ny viden, før næste omgang teori skal indlæres. Som studerende kan det være meget svært at lagre helt ny viden, hvis svær teori præger både formiddag og eftermiddag. En god nattesøvn vil også hjælpe ny viden med at sætte sine spor i hukommelsen.

Kilde: Professor i psykologi Dr. Lila Davachi, New York University