‘Om cookies på rucpaper.dk’ 

Om cookies på rucpaper.dk

Politikken er gældende for Roskilde Universitets hjemmeside og alle andre hjemmesider tilhørende Roskilde Universitet, hvor andet ikke er angivet. Hvis du ikke kan godkende og acceptere denne politik, bedes du undlade at bruge hjemmesiden. Ved at bruge Roskilde Universitets hjemmesider accepterer du indholdet af denne politik.

English version follows below.

Personlige data

Personlige data omfatter personlige eller faktuelle data for et bestemt individ. Dette er f.eks. oplysninger som navn, adresse og telefon. Oplysninger, som ikke kan knyttes til et bestemt individ – f.eks. foretrukne websider eller antallet af brugere på en side – betragtes ikke som personlige data og er derfor ikke en del af denne politik.

Om cookies

Cookies er små filer, som lagres på din computer efter besøg på Roskilde Universitets hjemmeside. Cookies bruges til at gemme oplysninger og give dig som bruger en bedre service, når du besøger Roskilde Universitets websider. Oplysninger om din browser og operativsystem kan gøre brugen af hjemmesiden hurtigere.

Hvis du ikke kan acceptere lagring af cookies, kan du indstille de fleste internetbrowsere til at afvise cookies. Vær opmærksom på, at visse funktioner muligvis ikke vil virke/virke korrekt, hvis cookies er slået fra i browseren. Se på producenternes hjemmesider, hvordan du slår cookies fra i din browser.

Følgende data bliver gemt midlertidigt:

 • Dato og tidspunkt for kontakt til serveren
 • IP-adresse eller DNS-navnet på den anmodende computer
 • Søgte side (URL)
 • HTTP svarkode
 • Klient operativsystem og version
 • Browser og version

For at bruge Roskilde Universitets hjemmeside kan det være nødvendigt for Roskilde Universitets servere at benytte cookies. Disse cookies bruges til den tekniske administration af hjemmesiden. Du kan indstille din browser til at afvise cookies. I dette tilfælde vil ingen data blive gemt på din computer. Hvis cookies er slået fra, kan du opleve begrænsninger i funktionerne på hjemmesiden.

Arkivering af data
Hver gang du får adgang til Roskilde Universitets hjemmeside, bliver det registreret. De gemte data er anonymt analyseret til statistiske formål. Statistiske rapporter bruges til at evaluere brugen af Roskilde Universitets hjemmeside. Især er den rækkefølge, som siderne besøges og stien mellem siderne, vist. Dette har til formål at give Roskilde Universitet et fingerpeg om, hvordan brugervenligheden af hjemmesiden kan forbedres yderligere.

Presseklip
De oplysninger, som du har afgivet ved tilmelding til vores presseklipsservice, benyttes kun til dette formål. Vi videregiver ikke disse oplysninger til tredjepart, og du kan til enhver tid afmelde denne service igen.

About cookies on ruc.dk

Privacy policy

The policy applies to Roskilde University’s website and all other websites belonging to Roskilde University, unless otherwise specified. If you cannot accept and agree to this policy, please do not use the website. By using Roskilde University’s websites, you agree to the contents of this policy.

Personal data

Personal data is personal or factual data for a particular individual. This includes details such as their name, address and telephone number. Information that cannot be linked to a specific individual, such as favourite web pages or the number of users on a page, is not considered personal data and is therefore not part of this policy.

About cookies

Cookies are small files that are stored on your computer after you visit Roskilde University’s website. Cookies are used to store information and provide you with a better service as a user when you visit Roskilde University’s web pages. Information about your browser and the operating system can improve and speed-up your use of the website.

If you do not accept the storage of cookies, you can configure most browsers to refuse cookies. Note that some functions may not work or may not work correctly if cookies are disabled in your browser. See the suppliers’ websites for how to disable cookies in your browser.

The following data is stored temporarily:

 • Date and time for contact with the server.
 • IP address or the DNS name of the requesting computer
 • Searched page (URL)
 • HTTP response code
 • Client operating system and version
 • Browser and version

In order to use Roskilde University’s website, it may be necessary for Roskilde University’s servers to use cookies. These cookies are used for technical administration of the website. You can configure your browser to reject cookies. In this case, no data will be stored on your computer. If cookies are disabled, you may experience limitations in the functionality of the website.

Storing of data

Every time you access Roskilde University’s website, your access is registered. The stored data is analysed anonymously for statistical purposes. Statistical reports are used to evaluate the use of Roskilde University’s website. In particular, the order in which pages are visited and the path between the pages is shown. This is intended to provide Roskilde University with information about how the user-friendliness of the site can be further improved.

Press clippings

The information you provided when you registered for our press clippings service is used exclusively for this purpose. We will not disclose this information to third parties, and you can unsubscribe from this service again at any time.