‘Svar fra rektor i åbent brev: »Faglukninger forekommer aldrig rimelige for de involverede«’ 
20.09.2018

Svar fra rektor i åbent brev: »Faglukninger forekommer aldrig rimelige for de involverede«

A
Aktuelt
20.09.2018
2 min
Jeg har respekt for at du kæmper for dit fag engelsk, men jeg beklager at vi skal tale sammen på denne måde. Jeg kan på ingen måde genkende de meget alvorlige beskyldninger du citeres for af RUC Paper. Som du ved, stod RUC i 2016 over for at skulle foretage en samlet besparelse på omkring 100 mio. kr. Det handlede ikke om en enkeltudgift, men om en årlig budgetnedgang – som følge af regeringens årlige to procents besparelser og et konkret overforbrug på to institutter.

Skrevet af

Hanne Leth Andersen

Rektor

Universitetsledelsen udarbejdede en samlet genopretningsplan hvor vi sparede så meget som overhovedet muligt – langt det meste – på bygninger og administration. Det var imidlertid også nødvendigt at finde besparelser inden for uddannelse og forskning, og det var en opgave vi måtte tage på os. Det stod klart, også i Akademisk Råd, at det for RUC samlet set var nødvendigt at skære i fagviften, som et alternativ til at grønthøste alle fag.

Det førte til et udredningsarbejde hvor vi gennemgik RUC’s uddannelsesvifte og på den baggrund forelagde bestyrelsen en indstilling om at lukke matematik og engelsk som selvstændige kombi-fag. Det var en åben og transparent beslutningsproces hvor alle argumenter for at pege på de to fag fremgik af et grundigt notat som blev forelagt både Akademisk Råd og HSU på vej til bestyrelsen. Du – og andre – kan derfor gå ind og se alle argumenter for hvorfor vi måtte pege på engelsk.

Det materiale bestyrelsen fik forelagt den 31. august 2016, ligger frit tilgængeligt på RUC’s hjemmeside. Her er bestyrelsens beslutningsgrundlag for lukning af engelsk (punkt 4).

”Forslag til faglukninger eller sammenlægninger er udarbejdet med udgangspunkt i de kriterier som

bestyrelsen har godkendt:

  • a) Strategisk profil og profilering
  • b) Klarhed/forenkling/oprydning
  • c) Kritisk masse i forhold til kvalitet og økonomi/STÅ (over tid)/ rentabilitet
  • d) Beskæftigelse/dimensionering/samfundsrelevans
  • e) Transformation/nytænkning

De første to kriterier hænger sammen med tydeliggørelsen af RUC’s overordnede strategi og profil i

omverdenen og internt, mens det tredje afhænger af taxameter, forskningsmidler og andre randbetingelser for uddannelser. Beskæftigelse, dimensionering og relevans skifter over tid og afhænger ikke mindst af de særlige RUC-kompetencer som skal tydeliggøres internt og eksternt. Transformation og nytænkning handler om udvikling og innovation som ofte sker i samarbejde på tværs af fag. Faglukninger forekommer aldrig rimelige for de involverede. Ikke desto mindre handler det om at tage beslutninger som i den store sammenhæng skal lægge fundamentet til et tydeligt RUC-uddannelseslandskab byggende på stærke og tilstrækkeligt store forskningsmiljøer.”

Særligt om lukningen af engelsk (s.19 i bilaget til punkt 4):

”Engelskfaget har pæn søgning, men lav forskningsdækning idet der blot er 3 ½ VIP på faget, der repræsenterer hvert deres forskningsfelt. En fastholdelse af faget vil kræve ansættelse af minimum 2 forskere for at dække fagets forskningsmæssige bredde og stå styrket kvalitetsmæssigt i forhold til de faglige mindstekrav til gymnasiet. Dette er imidlertid ikke realistisk i den nuværende situation.”

Vi står som samlet ledelse ved de grundige overvejelser vi gjorde os i 2016.

Hanne Leth Andersen