‘Åbent brev til universitetsledelsen: Lad os vise vejen mod en ambitiøs klimapolitik’ 
Artikel l 22.11.2018

Åbent brev til universitetsledelsen: Lad os vise vejen mod en ambitiøs klimapolitik

F
Forskning
Artikel l 22.11.2018
4 min
Mere end 600 danske forskere har skrevet under på det åbne brev, som er sendt til ledelserne på alle danske universiteter.

Skrevet af

RUC Paper

8. oktober udgav FN’s klimapanel, IPCC, der forsyner verdens beslutningstagere med videnskabelig vurdering af klimaændringer og deres konsekvenser, sin seneste rapport.

Det burde på nuværende tidspunkt ikke være nødvendigt at fremhæve klimatruslens omfang og alvor, men denne rapport gjorde det om muligt endnu tydeligere, at temperaturstigningen bør begrænses til 1,5 grader, og at det vil kræve radikale politiske og sociale forandringer på verdensplan at nå det mål.

Hvis ikke vi omgående går i gang med en verdensomspændende grøn omstilling, vil det få katastrofale konsekvenser.

Omend masser af forskere på de danske universiteter forsker i og bidrager til debatten om klimaforandringerne og mulige løsninger, er der ingen ambitiøs og tværgående klimapolitik på de danske universiteter.

Med dette brev vil vi opfordre ledelsen på alle danske universiteter til omgående at udvikle og implementere en række vidtgående tiltag for drastisk at reducere universiteternes CO2-udledning.

Universiteterne har et særligt tungtvejende ansvar i forhold til at implementere en ambitiøs klimapolitik, og det er der tre grunde til:

For det første medvirker forskere i kraft af deres arbejde i særlig høj grad til udledningen af CO2, især i form af flyrejser til konferencer. Forskernes hverdag byder på en underskov af lavthængende frugter, hvis vi vil mindske vores klima-aftryk.

For det andet er videnskabelig troværdighed et centralt emne i kampen mod klima-skepsis. Forskere kan ikke forvente at blive tage seriøst i debatten, hvis ikke vi selv implementerer de tiltag, vi foreslår. Vi er nødt til at feje for egen dør, hvis vi have andre til at lytte.

For det tredje har universiteterne optimale forudsætninger for at gå forrest i kampen mod CO2-udledninger og komme med nytænkende, tværfaglige og videnskabeligt funderede bud på gode løsninger. Hvis ikke de bud kommer fra universiteterne, hvorfra skulle de så komme?

Brevet er initieret af følgende 12 forskere:

Marc Malmdorf Andersen
Postdoc, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Sophus Helle
Ph.d.-studerende i Litteraturhistorie, Aarhus Universitet

Felix Riede
Professor i miljøhumaniora, Aarhus Universitet

Anne Leonora Blaakilde
Lektor ved Institutet for Mennesker og Teknologi, Center for Sundhedsfremme, Roskilde Universitet

Nanna B. Hartmann
Seniorforsker i Miljøeffekter af Mikroplast og Nanomaterialer, Danmarks Tekniske Universitet

Joachim Lund
Lektor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School

Kristian Steensen Nielsen
Ph.d.-studerende, Copenhagen Business School

Louise Thomsen
Centre Manager, Copenhagen Business School

Mette Lykke Nielsen
Lektor i ungdomsforskning, Aalborg Universitet

Jens Friis Lund
Professor i Politisk Økologi, Københavns Universitet

Astrid Rasch
Lektor i Kulturstudier, tidligere Københavns Universitet

Som alle andre store virksomheder bør universiteterne tage et socialt ansvar overfor sine ansatte og lokalområdet.

Dertil har universiteterne som uddannelsesinstitutioner et enormt potentiale for at påvirke samfundsudviklingen og skabe positiv forandring:

Gennem den pædagogiske kontakt til tusindvis af unge kan de præge kommende generationer og skabe ringe i vandet.

Det er på tide, at universiteterne tager det ansvar alvorligt.

På denne baggrund efterspørger vi hos universitetsledelserne et svar på, hvilke mål universiteterne har for at reducere CO2-emissioner, samt hvilke konkrete indsatser de gennemfører for at nå disse mål – både med hensyn til tekniske, administrative og adfærdsmæssige tiltag?

Det er klart, at en ambitiøs og langsigtet klimapolitik med klare, evidens-baserede målsætninger for reduktionen af CO2-emissioner nødvendigvis må indeholde en bred vifte af vidtgående tiltag.

Vi foreslår blandt andet:

1) Begrænsning af flyrejser og massiv støtte til klimavenlige transportformer på alle niveauer.

2) Reduktion af energiforbrug og investering i vedvarende energikilder.

3) Investering i teknologier, der muliggør fjerndeltagelse og præsentationer ved internationale konferencer.

4) Prioritering af bæredygtige tilbud i kantiner og til konferencemiddage.

5) Øget affaldssortering.

Vi ser med stort håb frem til universitetsledelsernes adressering af disse globale udfordringer.