‘Kære Frit Forum: få styr på fakta og bidrag til et bedre studiemiljø’ 
Debatindlæg l 14.12.2018

Kære Frit Forum: få styr på fakta og bidrag til et bedre studiemiljø

S
Studieliv
Debatindlæg l 14.12.2018
3 min
Studenterrådets formandskab svarer på Frit Forums debatindlæg: I Studenterrådet har vi ét, helt grundlæggende formål: at varetage de RUC-studerendes interesser både socialt, fagligt og politisk.

Skrevet af

Johan Hedegaard Jørgensen

Formand for studenterrådet

Louise Provstgaard

Signe Tolstrup Mathiasen

Vi er enhedsorganiserende, da vi tror på, at vi studerende, i kraft af at være studerende, har en lang række fælles interesser, som går på tværs af partipolitiske skel, og som bedst varetages og fremmes, når vi studerende står samlet. Derfor undrer det os, når Frit Forum i sidste uge beskylder os for ikke at stræbe efter demokrati på vores universitet, med henvisning til et debatindlæg, vi skrev i oktober. Særligt fordi Frit Forum fuldstændigt undlader at forholde sig til det egentlige indhold i vores debatindlæg, nemlig at vi studerende langt fra har den indflydelse på væsentlige beslutninger, der træffes på universitet, som vi kunne ønske.

Vi studerende kan eksempelvis maksimalt opnå paritet i studienævnene – i alle andre råd og nævn er vi i mindretal. Derfor arbejder vi i Studenterrådet hvert eneste år på at sikre, at de studerende, der bliver indvalgt, bedst muligt kan repræsentere deres medstuderende. Dette gør vi bl.a. ved at opstille kandidater til Akademisk Råd fra forskellige fagområder og derved sikre, at beslutninger, der vedrører hele universitetet, tager perspektiver fra alle fagområder med i overvejelserne.

Vi opfatter grundlæggende Frit Forum som værende fuldstændig blinde for de reelle udfordringer, der er mod det allerede begrænsede demokrati på universitet. Det er således ikke engang et år siden, at et udvalg nedsat af Uddannelsesministeriet foreslog helt at fjerne studienævnenes beslutningskompetence og dermed markant indskrænke både studerendes og ansattes indflydelse yderligere til fordel for ”enstrenget ledelse”. Heldigvis er forslaget, efter hård kamp, ikke blevet til virkelighed, men det forhindrer ikke universitetsledelsen i at centralisere beslutninger og i stigende grad fjerne indflydelse fra de organer, hvor vi studerende har mest indflydelse. En problematik, som Frit Forum belejligt nok ikke kommenterer på i deres debatindlæg.

Vi opfatter grundlæggende Frit Forum som værende fuldstændig blinde for de reelle udfordringer, der er mod det allerede begrænsede demokrati på universitet.

I stedet kritiseres Studenterrådets involvering i studiestarten. Ikke fordi rusvejledningens form eller indhold er dårligt – men simpelthen fordi vi i Studenterrådet som en ”politisk studenterorganisation får eneret over planlægningen”. I den forbindelse skulle vi få helt urimelige fordele, bl.a. at ”den officielle studenterhåndbog” er at finde på vores hjemmeside. Der udkommer ganske vist en studenterhåndbog under studiestarten på vores hjemmeside, som ligeledes bliver trykt og udleveret til de studerende, men denne er ikke RUC’s officielle studenterhåndbog. Den er Studenterrådets egen i og med, at den er skrevet, produceret og finansieret udelukkende af vores egne midler samt indtægter fra annoncer. Ved dette års studiestart modtog de nye studerende således to håndbøger, der bød dem velkommen til RUC. Vores studenterhåndbog, som er en velkomst fra studerende til deres kommende medstuderende, hvori der indgår en lang række bidrag fra almindelige studerende, der beskriver deres fag og livet på studiet, samt RUC’s officielle ”RUC on the go”, hvori både Frit Forum og Studenterrådet er nævnt. At insinuere, at RUC giver os en særlig fordel ved, at vi producerer vores egen studenterhåndbog og at denne udgør en form for politisk propaganda, er således dybt misvisende.

Med denne misforståelse af vejen står selve kritikken af, at det er helt urimeligt, at en politisk studenterorganisation planlægger rusvejledningen tilbage. Hertil vil vi for det første slå fast, at vi i Studenterrådet ikke står for selve planlægningen af rusvejledningen. Vi ansætter sammen med to tidligere rusvejledere et rusformandskab, som uafhængigt af os ansætter et hold lakajer, som herefter i samarbejde med Studenterrådet står for at rekruttere alle rusvejlederne. Det er således rusformandskabet og lakajerne, der udformer de overordnede visioner og planlægningsmæssige rammer for rusvejledningen, står for uddannelsen af rusvejlederne samt for planlægningen af det tværgående program, mens det er de enkelte rusvejledergrupper, der fuldstændigt selv planlægger programmet for deres hold, herunder hvilke oplæg de skal høre fra f.eks. de frivillige organisationer på universitetet.

I og med, at vi er enhedsorganiserende, er vi som organisation demokratisk.

Studenterrådets rolle i rusvejledningen er derimod helt overordnet at sikre, at rusformandskab, lakajer og rusvejledere har de bedst mulige vilkår til at udføre deres enorme frivillige arbejde for universitetet. Dette indebærer en lang række politiske forhandlinger med forskellige afdelinger af RUC. Rusvejledningen, og Studenterrådets involvering heri, er dermed naturligvis politisk, idet den omhandler rammerne og finansieringen af en god studiestart såvel som didaktiske overvejelser omkring, hvordan man kan give studerende den bedst mulige intro til RUC. Det er ikke en selvfølge, at der bruges ressourcer på studiemiljø og rusvejledning, og havde det fx ikke været for vores og rusformandskabets vedvarende forhandlinger med RUC denne sommer, havde rusvejlederne sovet i telte frem for rent faktisk at have tag over hovedet hele august måned. Ligeledes er det et direkte resultat af Studenterrådets involvering i rusvejledningen, at vi stadig har Danmarks længste introperiode, drevet og formet af studerende, at vi stadig har rusture, og at alt dette gælder for alle nye studerende, også dem på meritordningen. Dette kommer ikke af sig selv, men kræver konstante politiske forhandlinger med RUC. I og med, at vi er enhedsorganiserende, er vi som organisation demokratisk – alle studerende har, kvit og frit, medlemsrettigheder i Studenterrådet, kan stille op til bestyrelsen, eller blot foreslå ændringer til vores arbejdsplan, og dermed få direkte indflydelse på os som organisation og vores varetagelse af deres egne interesser.

Det ville klæde Frit Forum, når de prøver at tage patent på at kæmpe for demokratiet, at sætte sig ordentligt ind i dels, hvordan vores universitet er organiseret og hvilke reelle udfordringer det giver os som studerende ift. at blive hørt og inddraget i beslutningsprocesser. Dels at rydde op i deres misforståelser forbundet med rusvejledningen og i stedet stille sig på samme side som os og deres medstuderende involveret i rusvejledningen ved konstruktivt at bidrage til udviklingen af Danmarks bedste studiestart.