‘Ministerium giver ekstra millioner til corona-forskning - RUC fik ikke chancen for at byde ind’ 
Artikel l 30.04.2020

Ministerium giver ekstra millioner til corona-forskning - RUC fik ikke chancen for at byde ind

C
Coronakrisen
Artikel l 30.04.2020
7 min
Uddannelses- og Forskningsministeriet har i kampen mod COVID-19 bevilget 88 millioner kroner til corona-relateret forskning. Men på trods af, at der er flere eksperter inden for det område på RUC, er universitetet ikke blevet inddraget i processen for udmøntning af tilskud. Prorektor Peter Kjær ser med stor alvor på sagen, og rektoratet agter at gå i dialog med ministeriet om det.

Skrevet af

Julie Steenbuch Holt

Journalist

Katrine Juel Friis

Journalist

COVID-19 spreder sig stadig hastigt i verden, og vi ved endnu meget lidt om virussen. Derfor er der brug for forskning, der kan komme med svar på, hvordan vi kommer så sikkert som muligt ud af coronakrisen.

På den baggrund har Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) afsat 88 millioner kroner i ekstraordinære midler som direkte tilskud til forskningsprojekter ved universiteter og andre offentlige forskningsinstitutioner, der skal »afhjælpe virkningen af corona-virus for borgere, sundhedsvæsenet eller samfundsøkonomien.« Det fremgår af et notat fra UFM. Den normale procedure ved tildelingen af forskningsmidler foregår enten ved, at universiteterne får offentlige midler, som de selv fordeler, eller ved at Danmarks Frie Forskningsfond og Innovationsfonden fordeler midler gennem åben konkurrence uden indblanding fra ministeren på området. Derudover kan en normal ansøgningsproces tage op til ni måneder.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

På listen over de universiteter, som har fået andel i de 88 millioner kroner, figurerer Roskilde Universitet ikke. RUC fik faktisk slet ikke chancen for at blive en del af udvælgelsesprocessen. Også selvom de selv opsøgte muligheden for at blive en del af den.

For UFM har i processen for udvælgelse af corona-relateret forskning vurderet, at det er dekanerne fra de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter, prorektor på DTU og faglig direktør på Statens Serum Institut, som har skullet komme med forslag til projekter og identificere relevante projekter på egne universiteter for at højne udmøntningen af tilskud. De har vurderet de projekter, de finder mest støtteværdige.

På RUC findes der ikke en fakultetsstruktur som på de andre universiteter, og her er derfor ikke nogen sundhedsvidenskabelig dekan eller institutleder, som kunne blive inddraget af UFM i processen med at stille forslag til corona-relaterede forskningsprojekter.

En lukket fest

Derfor opsøgte teamleder i RUC Forskningsservice, Lene Lillebro, UFM for at høre, hvordan RUC også kunne byde ind med relevant forskning, der kunne komme med i bunken af ansøgninger. Men svaret til Lene Lillebro var kort.

»Jeg fik kort sagt at vide, at RUC ikke kunne byde ind,« siger hun og fortæller, at deres forklaring på den udmelding egentligt var meget klar:

»De vil gerne kunne sætte noget i gang hurtigt, så derfor havde de henvendt sig til store forskningsmiljøer og til dem, de vidste, var i gang med noget relevant forskning på det sundhedsvidenskabelige felt.«

»Hvordan sikrer RUC sig som universitet så at blive set, når vi skal ses?«

Lone Simonsen, epidemiolog og forsker på INM

Prorektor på RUC, Peter Kjær, ser også med stor alvor på forløbet af processen og sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor RUC ikke er blevet inddraget.

»Vi er enige i, at den proces skal gå hurtigt og skal generere løsninger, der kan operationaliseres; men vi er jo frustrerede over, at man kører en proces, hvor vi i udgangspunktet ikke bliver inviteret med i konkurrencen sammen med de andre,« siger han og understreger, at RUC bestemt ikke forventer bare at kunne få bevillinger, men at man fra universitetets side har svært ved at se det hensigtsmæssige i ikke at inddrage RUC i udvælgelsesprocessen.

RUC Forskningsservice

RUC Forskningsservice hører under RUC Kommunikation og Rektorsekretariat. Afdelingen er til for at understøtte forskningen på RUC ved blandt andet at give rådgivning og vejledning om muligheder for ekstern forskningsfinansiering og samarbejde, sparring på større ansøgninger og at hjælpe ledelsen med at støtte forskningskvaliteten på RUC.

Kilde: RUCs intranet

UFM: Løbet er allerede kørt

Lene Lillebro fortæller, at opkaldet til UFM blev foretaget to dage efter, at der blev publiceret en pressemeddelelse om, at regeringen hurtig ville yde tilskud til corona-relateret forskning.

»Jeg fik at vide, at beslutningen allerede var truffet, og at pengene allerede ville blive uddelt ugen efter, så løbet var kørt. Det var det udtryk, der blev brugt,« siger hun og forklarer, at hun en sidste gang spurgte UFM, om RUC ingen mulighed havde for at komme i spil:

»Der fik jeg af vide, at det havde vi ikke. På den måde blev det en meget kort samtale med UFM.«

Pandemi-forsker: Jeg er chokeret

Epidemiolog og forsker på Institut for Naturvidenskab og Miljø (INM) på RUC Lone Simonsen forstår slet ikke, at RUC ikke er blevet inddraget, blandt andet fordi pandemiforskningscentret på INM efter hendes overbevisning er det eneste i hele Danmark.

»Jeg er chokeret over, at vi ikke engang bliver lagt mærke til. Jeg har selv været meget i medierne, og min forskning på RUC er blevet gjort til noget, der er værd at høre på, så jeg synes, at det er en uretfærdig behandling,« siger hun og rejser spørgsmålet:

»Hvordan sikrer RUC sig som universitet så at blive set, når vi skal ses?«

Kontorchef for Forskning og Forskningsbaserede Uddannelser i Styrelsen for Forskning og Uddannelse, der er en styrelse under UFM, Johnny Mogensen, begrunder over for RUC Paper, at der i udvælgelsesprocessen er blevet lagt vægt på at inddrage forskningsmiljøer, der vurderes til at være tættest på og have størst betydning for det patientnære COVID-19-arbejde på hospitalerne samt mulighederne for at afbøde coronakrisen og dens konsekvenser.

»Hensynet til hastigheden, hvormed forskningsprojekter har kunnet igangsættes og skabe hurtige resultater har stået over hensynet til at indfange alle potentielt relevante projekter igennem en meget bred inddragelse.«

Johnny Mogensen, kontorchef i Styrelsen for Forskning og Uddannelse

»I hasteudmøntningen af de corona-relaterede forskningsmidler har det derfor været sundhedsvidenskabelige fakulteter, herunder universitetshospitalerne, der har været omdrejningspunktet,« siger han i et skriftligt svar og understreger, at UFM åbent har kommunikeret ud, at den hurtige proces koster i forhold til de normale procedurer.

Men Lone Simonsen forstår ikke den lægefaglige begrundelse for, at RUC ikke kunne inddrages i processen.

»Argumentet lyder, at vi ikke er lægefaglige, men i alle andre tilfælde er mange forskellige forskningsgrupper med indover, når det kommer til forskning i pandemier. Vi ved jo en masse om sundhedssektoren og har jo faktisk bygget vores karriere på det,« siger hun.

RUC Paper har forsøgt at få et uddybende svar på, hvorfor RUC ikke fik en chance for at komme med forslag til forskningsprojekter, men blev straks afvist, da RUC Forskningsservice ringede til UFM.

»Hensynet til hastigheden, hvormed forskningsprojekter har kunnet igangsættes og skabe hurtige resultater har stået over hensynet til at indfange alle potentielt relevante projekter igennem en meget bred inddragelse,« understreger Johnny Mogensen i et skriftligt svar.

Mener du, at I har været nok omkring i forhold til at finde relevante projekter at bevilge penge til?

»Det har været vurderingen, at der har været andre puljer med midler til forskning og innovation, som har kunnet indfange de gode projektforslag, som måtte komme fra andre forskningsmiljøer (f.eks. de naturvidenskabelige miljøer) end dem, som har været omfattet af processen med at udmønte forskningsmidlerne i forlængelse af det første aktstykke, hvorigennem der blev afsat 50,3 mio. kr. til corona-relateret forskning,« skriver Johnny Mogensen.

Yderligere bevillinger via Innovationsfonden og Danmarks Frie Forskningsfond

Uddannelses- og Forskningsministeriet valgte at tildele yderligere 100 millioner kroner til corona-relateret forskning, så der indtil videre i alt er tildelt 150 millioner kroner. Heraf blev 38 millioner kroner tildelt til i alt 19 forskningsprojekter, der alle er udvalgt igennem føromtalte udvælgelsesproces, og som derfor har fået direkte midler af UFM på i alt 88 millioner kroner. I dette tilfælde blev der ikke foretaget en ny ansøgningsproces, og de ekstra projekter blev fundet ud fra de allerede 31 indsendte ansøgninger.

Af de i alt 150 millioner kroner er 40 millioner kroner tildelt en fast-track-ordning gennem Innovationsfonden, som skal gå til innovations- og udviklingsprojekter i virksomheder. Og til sidst er der gået 22 millioner kroner til en fast-track-ordning hos Danmarks Frie Forskningsfond (DFF), hvor andre nye corona-relaterede forskningsprojekter på alle landets universiteter har kunnet søge til. RUC har ikke fået en bevilling af DFF. I alt har DFF modtaget 370 ansøgninger, og der er samlet søgt om midler for knap 670 mio. kroner.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

»Vi har også behov for at sige til ministeriet, at det jo ikke er den måde, vi kan operere på som universitet. Vi bør have muligheden for at byde ind, og så er det nogle andre, der vurderer, om det, vi byder ind med, så er relevant.«

Peter Kjær, prorektor på RUC

Det gør ondt

Lone Simonsen taler både på sine egne og sine medforskeres vegne, når hun fortæller, at det har gjort ondt.

»Vi føler os virkelig overset, og vi synes faktisk, at det er rigtig uretfærdigt. Jeg og andre INM-forskere har brugt mange timer i medierne og på vores egen forskning, så vi har ikke tid til at gå mere ind i den her sag,« siger hun og understreger, at pengene jo stadig ikke er der, så hun og andre forskere skal også bruge tid på at søge forskningsmidler andre steder fra.

Peter Kjær forstår udmærket Lone Simonsens frustration over, at RUC ikke er blevet inddraget i processen. Han fortæller, at han og resten af rektoratet har tænkt sig at gå i dialog med ministeriet om det.

»Vi har også behov for at sige til ministeriet, at det jo ikke er den måde, vi kan operere på som universitet. Vi bør have muligheden for at byde ind, og så er det nogle andre, der vurderer, om det, vi byder ind med, så er relevant,« siger han.

Bevillinger til corona-relateret RUC-forskning fra fonde

Professor og Epidemiolog på INM på RUC, Lone Simonsen, har fået en bevilling på 10 millioner kroner af Carlsbergfondet til forskning i matematiske pandemimodeller.

Professor (MSO) i medicinsk mikrobiologi på INM på RUC, Karen Angeliki Krogfelt, har sammen med andre INM-forskere fået en bevilling på to millioner kroner af Lundbeckfonden til at undersøge corona-immunitet via testning af antistoffer. Det skal foregå i samarbejde med forskere fra Statens Serum Institut og Nordsjællands Hospital.

Derudover har Innovationsfonden bevilget 1,5 millioner kroner til et forskningsprojekt, der ledes af adjunkt Fatima AlZahra’a fra INM på RUC. Projektet »skal udvikle et værktøj til at diagnosticere coronavirus hurtigt« og foregår i et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Sygehus Lillebælt.

Kilde: RUC Kommunikation