‘Kvinder er mindre tilbøjelige til at søge forskerbevillinger’ 
02.12.2020

Kvinder er mindre tilbøjelige til at søge forskerbevillinger

A
Aktuelt
02.12.2020
11 min
Grafik: Louise Thrane Jensen
Kvinder har næsten lige så gode muligheder for at få forskningsbevillinger som mænd. Men fra DFF får kvindelige forskere alligevel kun en tredjedel af bevillingerne. Det peger på, at kvinderne i første omgang slet ikke søger forskningsmidlerne. Minister er dybt bekymret.

Skrevet af

Julie Steenbuch Holt

Journalist

Katrine Juel Friis

Journalist

Dit køn gør tilsyneladende ikke den store forskel på din mulighed for at få en bevilling, når du søger hos Danmarks Frie Forskningsfond (DFF). Af de mænd og kvinder, der søgte fondens bevillinger i 2019, var der hos begge køn en lige stor andel, der fik bevillinger. Det viser den seneste opgørelse fra DFF om antallet af ansøgere til og bevillinger fra fonden.

Men den nyeste udgave af talentbarometeret, der udarbejdes af Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM), viser, at mindre end en tredjedel af de uddelte forskningsbevillinger fra DFF gik til kvinder i 2018. I følge DFF’s egne tal er tendensen den samme i 2019.

Således tyder det altså på, at grunden til, at den totale sum af forskningsbevillinger stadig i højere grad falder ud til mændenes favør , er, at kvinderne simpelthen ikke søger i første omgang.

For sammenlignet med mænd søger kvinder langt færre bevillinger inden for de forskellige forskningsråd i DFF. Under Kultur og Kommunikation er forskellen dog mindst.

Og det er et problem, at kvindelige forskere ikke søger bevillingerne i lige så høj grad som mændene.

Man går glip af en stor portion talentmasse, der ikke får lov til at udleve deres evner og potentiale, mener Ea Høg Utoft, der er forsker og postdoc ved Aarhus Universitet. Hun har skrevet en ph.d. om arbejdet med ligestilling på blandt andet universiteterne.

»Først og fremmest er det et tab for den danske forskning, fordi der er en tendens til, at forskellige grupper af mennesker – i dette tilfælde mænd og kvinder – interesserer sig for forskellige ting, stiller forskellige spørgsmål, forsker inden for forskellige emner og anvender forskellige metoder. Det betyder, at der er nogle temaer og emner, som bliver overset eller i hvert fald ikke får den samme chance for at blive belyst,« siger hun.

Også tidligere kønsforsker på RUC og lektor emerita Karen Sjørup ser et stort problem i, at kvinder ikke får søgt bevillingerne og dermed heller ikke får dem i lige så høj grad som mænd.

»Vi kan risikere, at der kommer en forskydning i forhold til mandlige interesser over kvindelige interesse; at vi får et regulært ligestillingsproblem, og at vi mister noget hjernekapacitet,« siger hun.

Danmarks Frie Forskningsfond

DFF er en af de tre offentligt forskningsfinansierende fonde, der er til for at fremme forskningen. Den består af fem faglige forskningsråd samt en bestyrelse. Årligt giver DFF omkring 400 bevillinger til forskningsprojekter, der samlet set er på cirka én milliard kroner.

De fem råd er:

  • Kultur og Kommunikation
  • Natur og Univers
  • Samfund og Erhverv
  • Sundhed og Sygdom
  • Teknologi og Produktion

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet  og DFF

Det er omfangsrigt at søge forskningsbevillinger

Der kan være mange grunde til, at kvindelige forskere ikke søger bevillinger fra de nævnte offentlige fonde, forklarer Karen Sjørup. Hun ser især, at det omfangsrige i at skrive ansøgning holder kvinder tilbage.

»Det er for det første et stort arbejde at skrive en ansøgning til en forskningsbevilling, og ofte er der også prioriteringer ude på hvert enkelt institut i forhold til, hvem man vil give ressourcer til eller hjælpe med at få sat en ansøgning op,« siger hun.

Fatima AlZahra’a Alatraktchi, der er adjunkt på Institut for Naturvidenskab og Miljø ved Roskilde Universitet, fortæller, at hun afholder sig fra at søge bevilling, hvis hun vurderer, at der er for lidt sandsynlighed for, at hun får den.

»Min tid er meget begrænset og bedre givet ud ved rent faktisk at forske. Jeg vil hellere bruge mit krudt på at søge bevillinger, hvor der er en realistisk chance for, at jeg kan få bevillingen,« siger hun.

»Jeg prioriterer min tid og kræfter steder, hvor jeg ved, jeg har en højere chance.«

Biljana Mojsoska, adjunkt på Institut for Naturvidenskab og Miljø ved RUC

Hendes kollega på Institut for Naturvidenskab og Miljø, adjunkt Biljana Mojsoska har den samme holdning til sende ansøgninger om bevillinger.

»Jeg prioriterer min tid og kræfter steder, hvor jeg ved, jeg har en højere chance,« siger hun og tilføjer, at hun oplever, at hun har den laveste chance hos Danmarks Frie Forskningsfond:

»Hos DFF er jeg en del af en større konkurrence, fordi er er flere ansøgere og et bredere spektrum af erfaringer, som jeg ikke rigtig kan måle mig op mod.«

Hun fortæller samtidig, at det er mere motiverende for hende at bruge tid og kræfter på en bevilling, der er for kvinder eller unge forskere, fordi hun ved, at hendes chancer forøges:

»Bevillinger, der henvender sig specifikt til unge forskere, og bevillinger, der retter sig specifikt mod seniorforskere og professorater, er bedre, fordi så har du en højere chance for, at dit CV matcher med dine medansøgeres CV.«

Høj konkurrence og lav chance

Ea Høg Utoft forklarer, at bevillinger i høj grad bliver tildelt baseret på CV’er og publikationslister. Det betyder, at man skal havde været en vis tid i en akademisk karriere, have etableret sig som forsker og have klaret sig godt for at få bevillinger. Ifølge talentbarometeret fra 2019 er 23 pct. af professorerne i Danmark kvinder.

»Da der sidder flere mænd på seniorforskerposterne og professoraterne, betyder det også alt andet lige, at flere mænd vil få bevillinger,« siger hun.

Ea Høg Utoft forklarer, at forskningsbevillinger er med til at kvalificere forskere til at blive ansat i lektorater og professorater og til at kunne søge endnu flere midler til forskning.

Derfor tegner der sig et billede af, at unge kvinder ikke søger på grund af høj konkurrence og lav chance, og når kvinderne ikke søger, så bevæger de sig ikke op ad karrierestigen.

Danmarks Talentbarometer

Danmarks Talentbarometer er en årlig redegørelse, der udgives af Uddannelses- og Forskningsministeriet, med særligt fokus på kønsfordelingen af forskere, forskningsbevillinger, udgivet forskning og stillinger. Talentbarometeret har et særligt formål om at afstemme, hvorvidt dansk forskning får udnyttet og understøttet den samlede talentmasse inden for forskning.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Ea Høg Utoft peger i denne sammenhæng på tendensen ‘Matthew-effekten’, hvor forskningen centrerer sig omkring de samme områder, men også de samme personer.

»Det betyder, at hvis forskningsrådene hos fondene ser en “rockstar”-forsker med mange store projekter og bevillinger bag sig, er der en tendens til, at man vil blive ved med at give midler til den person eller det forskningscenter, hvor vedkommende er tilknyttet. Man godtager, at det indikerer kvalitet, og derfor kan det være svært for yngre forskere at få en fod indenfor,« siger hun og tilføjer:

»De yngre, kvindelige forskere kan måske afholde sig fra at søge bevillinger, fordi de ikke mener, at deres CV eller publikationsliste er lang nok, medmindre nogen siger til dem, at de bør søge bevillingen.«

Matthew-effekten

Matthew-effekten fordrer helt generelt, at man får mere, når man har mere. Inden for forskning betyder det, at succesfulde forskere, der har mange bevillinger og forskningspublikationer bag sig, i højere grad vil få flere bevillinger og derved bevæge sig længere op af karrierestigen, mens de forskere, der har færre bevillinger og forskningspublikationer bag sig, skal kæmpe hårdere for at få flere bevillinger.

Kilde: PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)

Mere feedback

Adjunkt Biljana Mojsoska fortæller også, at hun holder sig tilbage med hensyn til at skrive ansøgninger til fonde, hvor hun ikke føler, at hun kan bruge et eventuelt afslag til at komme videre i processen med at søge forskningsbevillinger. Ofte kan hun nemlig stå tilbage med en følelse af slet ikke at vide, hvordan hun skal forbedre sig til næste ansøgning.

»Mange fonde giver ikke konstruktiv feedback til ansøgere, men det ville være rart, hvis de gjorde. Ikke kun til selve ansøgningen, men også til ansøgerens CV, hvis det har været baggrunden for afslaget af ansøgningen,« siger hun og tilføjer:

»Det kunne være rart at vide, hvad jeg skal arbejde på. Er det for eksempel mit CV, der skal forstærkes, eller er det min projektidé? Der er stor forskel.«

Det naturvidenskabelige felt er størst og mest mandsdomineret

De to kvindelige adjunkter er samtidig unge, kvindelige forskere inden for det naturvidenskabelige felt, hvor der er en overvægt af mænd. Ifølge talentbarometeret udgjorde kvinder 27 pct. af området i 2018. Samtidig er væksten i andelen af kvinder for dette område meget begrænset, mens det er det største hovedområde af i alt fire områder. De andre tre er samfundsvidenskab, humaniora og sundhedsvidenskab.

Det kan være endnu en af årsagerne til skævvridningen af forskningsbevillingerne, fortæller Karen Sjørup, da langt størstedelen af forskningsmidlerne generelt bliver bevilget til naturvidenskabelig forskning, hvor mænd sidder på størstedelen af forskerposterne.

Ifølge DFF’s egne tal går størstedelen af fondsmidlerne også til forskningsrådene ‘Natur og Univers’ og ‘Teknologi og Produktion’, og som statistikken viser, går beløbene i langt højere grad til mændene inden for disse to forskningsråd.

Ea Høg Utoft mener netop også, at en del af ubalancen skal ses i kvinders underrepræsentation blandt de naturvidenskabelige forskere. Både hvad angår bevilgede beløb og rangering i diverse videnskabelige tidsskrifter, ses det, at forskning inden for naturvidenskab og teknik prioriteres højest. Udover at den naturvidenskabelig forskning prioriteres i tidsskrifterne, så vil kvantitativ forskning også ofte prioriteres over kvalitativ forskning, vurderer Ea Høg Utoft.

DFF og feedback

DFF oplyser til RUC Paper, at ansøgere til forskningsrådet Samfund og Erhverv kan ringe til et rådsmedlem for en konkretisering af afslaget. Det samme gør sig gældende for Sapere Aude-kandidater, som har været til interview, men som modtager afslag. De øvrige forskningsråd konkretiserer afslagene skriftligt med en kort og dækkende begrundelse i et afslagsbrev.

Og i mange af de tidsskrifter, der rangerer højt på BFI-listen (listen over danske forskningspublikationer red.) vil man sjældent eller aldrig kunne finde kvalitativ forskning, fordi de kun udgiver kvantitativ forskning.  Det vurderer Ea Høg Utoft, og hun ser det som en stor del af problemstillingen:

»Der er en tendens til, at kvinder – for eksempel i samfundsvidenskab – søger mod den kvalitative forskning. Det betyder, at man fra start af er et halvt skridt bagud, fordi de tidsskrifter, der tæller højest, måske ikke vil publicere det, man arbejder med. Derfor vil man have en ”bagdel”, når man skal søge bevillinger.«

BFI-listen

Den bibliometriske forskningsindikator – i daglig omtale kaldet den danske BFI-liste – er en oversigt over publiceret dansk forskning. For at få sin forskning på listen, skal man have den udgivet i et godkendt tidsskrift, hvormed forskningen vil få point ud fra placeringen af det tidsskrift, hvori forskningsartiklen er udgivet. En del af forskningsfinansieringen til de danske universiteter baserer sig på pointsystemet fra BFI-listen. Det vil sige, at jo højere rangeret universitetets forskning er, desto flere penge fra UFM vil universitetet modtage.

Tidsskrifterne bliver inddelt i tre niveauer, hvoraf det tredje niveau indikerer excellence og dermed udløser mange point på BFI-listen.

Nogle af de tidsskrifter, der scorer højt på listen er Annals of Internal Medicine, Annual Review of Earth and Planetary Sciences, Journal of the American Medical Association, Materials Science and Engineering Reports, Quarterly Journal of Economics og Nature Genetics. De udgiver kvalitativ forskning inden for økonomi, sundhedsvidenskab og naturvidenskab.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Inge-Lehmann talentprogram

Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennem mange år forsøgt at få flere kvinder til at søge forskningsbevillinger og dermed udjævne skellet mellem mænd og kvinder i forskningsverdenen. Den daværende radikale uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen indførte i 2014 YDUN-programmet med en samlet ramme på 110 millioner kroner. Danmarks Frie Forskningsfond (dengang Danmarks Frie Forskningsråd) udbød programmet i åben konkurrence, men hvis to ansøgere af hvert køn var lige kvalificerede, blev kvinden valgt over manden.

Disse kriterier afspejler sig også i det seneste talentprogram opkaldt efter den kvindelige, danske forsker og seismolog Inge Lehmann. Fra politisk hold blev der afsat 19,7 millioner kroner til programmet, der forventes at række til mellem fire og seks bevillinger. Inge Lehmann-programmet bliver udbudt af Danmarks Frie Forskningsfond og kunne i 2020 kun søges som en supplerende bevilling gennem Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-bevillingen. Sapere Aude henvender sig til yngre, excellente forskere, altså forskere, som har præsteret forskning i toppen inden for deres felt..

63 kvinder har søgt Inge-Lehmann programmet ud af i alt 129 kvindelige ansøgere til Sapere Aude.

I slutningen af oktober indgik regeringen så en aftale med Folketingets partier udover Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti om at femdoble Inge-Lehmann programmet til 110 millioner kroner næste år. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) begrunder blandt andet den store, økonomiske stigning med, at det bliver mere attraktivt at søge, hvis der er flere bevillinger at fordele. Og det er vigtigt, at det har en volumen til at kunne bære et selvstændigt program.

»Jeg tror på, at vi ser en større effekt, hvis det bliver et selvstændigt program,« siger hun og tilføjer, at hun dog ikke udelukker andre muligheder:

»Jeg har også stor respekt for, at der sidder nogle eksperter ude i forskningsrådene, som jeg også er i dialog med omkring, hvordan programmet skal udfoldes.«

Gavner et talentprogram?

YDUN-programmet kørte i et år og skabte ikke den grobund for den store revolution inden for en mere ligelig kønsfordeling blandt danske forskere, som man havde håbet på. Kritikken lød blandt andet på, at den ikke havde udlignet konkurrenceforholdene mellem mandlige og kvindelige ansøgere til forskningsbevillinger.

»Jeg tror på, at vi ser en større effekt, hvis det bliver et selvstændigt program.«

Uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S)

Ane Halsboe-Jørgensen understreger, at det strukturelle problem og den store kønsmæssige skævvridning ikke er løst med Inge Lehmann-programmet.

»Men jeg synes, at det er et vigtigt bidrag,« siger hun.

Desuden ser hun ikke et problem i et talentprogram, der er særligt målrettet til at give flere forskningsbevillinger til kvinder.

»Jeg er slet ikke tvivl om, at når kønsfordelingen er så skæv, som det ses i talentbarometeret og DFF’s egne tal, så er der brug for at gøre noget særskilt for at skabe en balance,« siger hun.

I foråret var der ansøgningsfrist til Inge-Lehmann programmet, der er tilknyttet Sapere Aude: DFF-Forskningsleder som en ekstra bevilling. Af de 63 kvinder, der har ansøgt programmet, har 5 kvindelige forskere  modtaget en ekstra bevilling, som giver en succesrate på 8 pct. Ingen af de 13 mandlige ansøgere har fået en bevilling. Det forventes, at forskere kan ansøge til det nye Inge-Lehmann program i 2021.