‘Debatindlæg: Hvor meget må RUCs administration koste?’ 
Debatindlæg l 20.12.2018

Debatindlæg: Hvor meget må RUCs administration koste?

A
Aktuelt
Debatindlæg l 20.12.2018
3 min
RUC har sparet på administrationen ved at skære i antallet af TAP'ere - det administrative personale. Alligevel ser udgifterne til netop administrationen ud til at være steget, påpeger cand.mag. & ph.d. på Institut for Mennesker og Teknologi, Niels Jørgensen i et debatindlæg til RUC Paper.

Skrevet af

Niels Jørgensen

cand.mag. & ph.d. på Institut for Mennesker og Teknologi

Det administrative arbejde på universitetet med planlægning af kurser og eksamener m.v. er vigtigt, selv om det ofte er usynligt for de studerende, som jo primært har kontakt med underviserne. I min tid som studieleder på RUCs humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse (HumTek) så jeg hvor hårdt, der bliver arbejdet i det administrative “maskinrum” med teknisk-administrativt personale, også̊ kaldet TAP-ere. Og det er mit indtryk, at både TAP-ere og studieledere har fået mere og mere travlt de senere år.

Men hvor meget må det administrative arbejde koste? Da RUCs bestyrelse d. 16. marts 2016 besluttede en spareplan for RUC, var den næststørste planlagte besparelse et beløb på cirka 23 mill. på administration, fordelt på knap 10 mill. på studieadministration og 13 mill. på øvrig administration. Kun overgået af en endnu større besparelse på bygningsmassen på 28 mill.

Et hovedargument for besparelsen var en rapport fra konsulentfirmaet Struensee & Co. Konsulenterne skrev, at TAP-bemandingen på RUC var alt, alt for høj i sammenligning med andre danske universiteter. Benchmarken i rapporten benyttede tal fra 2014 om især TAP, STÅ og faglige hovedområder. (Analyse af Roskilde Universitet. Afrapportering. Januar 2016, Struensee & Co., s. 78).

Hvordan er det så gået med udgifterne til administration på RUC siden benchmarken (2014) og beslutningen om besparelse og centralisering (2016)?

Dette er et debatindlæg og udelukkende udtryk for skribentens holdning.

Procentvis fordeling af årsværk på TAP (blå), VIP (brun) og DVIP (gul). DVIP er deltidsansatte undervisere. Summen er 100 pct. for de tre grupper hvert år. Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab, regnearket "c-uni-2007-2017". Eksempelvis fremkommer tallet 40,2 pct. for TAP-andelen i 2017 ved division af regnearksfeltet M116 op i feltet M79.

Ovenstående figur viser blandt andet, at andelen af TAP-årsværk steg fra 38 pct. i 2014, altså̊ året for Struensee-rapportens benchmark, til 40,2 pct. i 2017.

Figuren rejser i hvert fald tre spørgsmål:

1) Er det virkelig rigtigt, at udgifterne til administration på RUC er steget? Det tyder figuren jo på. Et mere retvisende billede skal måske tage højde for relativ lønudvikling, STÅ-indtjening, hovedområder m.v.

2) Bør universitetet have et mål om, at administrationsudgifterne ikke overstiger niveauet fra 2014, som var grundlaget for Struensee-rapportens konklusion om, at administrationen på RUC var for dyr?

3) Bør universitetet genoverveje princippet om en funktionsopdelt studieadministration? Formålet med den administrative reform i 2016 var en besparelse, men samtidig blev administrationen fuldstændig omorganiseret. I den nye, funktionsopdelte studieadministration kan TAP-erne opnå̊ stort kendskab til regler m.v. inden for et funktionsområde, for eksempel eksamensregler og studieordninger. I den gamle decentrale studieadministration var mange TAP-ere til daglig sammen med undervisere, studerende og studieledere. Den enkelte havde et bredt spektrum af opgaver på en enkelt eller et lille antal uddannelser. Det er mit indtryk, at studielederne i dag har overtaget en del arbejde, som tidligere blev varetaget af administrationen, og at det hænger sammen med, at de administrative medarbejdere nu har mindre kendskab til uddannelserne.

Niels Jørgensen, cand.mag. & ph.d. på Institut for Mennesker og Teknologi