‘Johan Hedegaard: Fra professorvælde til ministervælde’ 
Debatindlæg l 20.12.2018

Johan Hedegaard: Fra professorvælde til ministervælde

P
Politik
Debatindlæg l 20.12.2018
4 min
50 ÅRS JUBILÆUM FOR STUDENTEROPRØRET 1968. Hvordan var det at være med dengang, da det hele begyndte? Og hvordan ser det ud med de studerendes oprørstrang i dag? Er der mere at kæmpe for? Formand for Studenterrådet på RUC, Johan Hedegaard Jørgensen, ser nutidens unge som aktive og engagerede. Og klar til at tage kampen op mod det, han kalder ministeriets forsøg på at detailstyre mere og mere.

Skrevet af

Johan Hedegaard Jørgensen

Formand for Studenterrådet

I et ikonisk øjeblik i 1968 erobrede studerende talerstolen ved årsfesten på Københavns Universitet. Allerede inden da bølgede politiske kampe dog i store dele af samfundet. Efterkrigstidens autoriteter stod over for en legitimitetskrise.

I alt fra kampe for medbestemmelse på arbejdspladserne til ordentlige lærlingeforhold og protester imod Vietnamkrigen krævede unge en stemme og et opgør med datidens samfundsorden.

På universiteterne lød parolerne: “Bryd professorvældet” og “Medbestemmelse nu”. De studerende ønskede at få medbestemmelse over uddannelsernes rammer, undervisningsformer og pensumlister. Sejrene blev oprettelsen af paritet i vores studienævn og et begyndende opgør med professorernes førhen ekstreme autoritet og indflydelse.

Efter optøjerne i 1968 var universiteterne i en lang periode demokratisk ledet i samspil med undervisere, studerende og administrativt personale. De grundlæggende forandringer fra 1968 kom ikke af sig selv og ikke uden kamp.

Mange af de rettigheder, der blev tilkæmpet for 50 år siden, er dog i dag under pres. Så sent som i foråret måtte studerende stå foran Uddannelses- og Forskningsministeriet og kæmpe for at bevare de sidste rester af vores medbestemmelse, nemlig studienævnenes beslutningskompetence. Studerende vandt kampen for nu, men det er blevet hverdagskost at lignende forslag med jævne mellemrum finder vej ud af ministeriets departement.

I anledningen af 50-året for Studenteroprøret, lægger RUC Paper sider til fire essays om Studenteroprøret anno 1998 og 2018.

De er skrevet af henholdsvis:
RUC-forsker Morten Thing
RUC-forsker Karen Sjørup
Rektor på RUC Hanne Leth
Formand for Studenterrådet på RUC, Johan Hedegaard Jørgensen.

Ungdommen i dag er, ligesom i ‘68, langt fra passive, sløve og uden holdninger. På trods af stigende præstationskrav er vi aktive og engagerede i samfundet omkring os. Og måske, som i ‘68, er vi ved at være trætte af støvede autoriteter, der ikke ses som værende i stand til at løse de udfordringer, vi som samfund og som verden står over for.

Jeg vil her forsøge at skitsere, hvor vi står i dag – som studerende og som RUC’ere.

RUC som universitet er formet og udsprunget af kampene i 1968. Helt fra sin start brød vores universitet med datidens stive opfattelse af akademia. Rundkredspædagogik, projektarbejde og marxisme, såvel som tværfaglighed og fordybelse, var noget af det, der prægede RUC i de første år. Dette og den konstante trussel om lukning indtil op i 1990’erne, hvor universitetet begyndte at nærme sig de andre universiteter, giver RUC en helt særlig historie.

Dette findes der stadig levn fra på campus og iblandt tilgangen til uddannelse. På Studenterrådets kontor hænger plakater fra 1976 med titlen “Nej til ensretning, bevar RUC”, og Marx er stadig at finde på pensumlisterne på Sam.Bach – omend i begrænset omfang. RUC, og alle de andre universiteter, er dog i dag masseuniversiteter med kanonstore optag og det at læse på universitetet er ikke længere kun for overlægens og embedsmandens sønner og døtre.

Selv om der stadig er en tydelig overvægt af akademikerbørn på universiteterne i dag, er de ikke længere lukkede bobler ude af trit med samfundet.

Johan Hedegaard Jørgensen er studerende og formand for Studenterrådet på RUC.

I 2019 tiltræder han som ny formand for Danske Studerendes Fællesråd.

Nutidens studenterkamp handler om plads til fordybelse og fleksibilitet.

Vores universiteter styres i dag efter de samme principper som moderne virksomheder. Med universitetsloven i 2003 blev det interne selvstyre på universiteterne i det såkaldte konsistorium, bestående af ansatte, studerende og et mindretal af eksterne medlemmer, afskaffet. Det betød, at universitetets ledelse ikke længere skulle vælges af og blandt de ansatte, men ansættes.

Samtidig blev der oprettet professionelle bestyrelser, hvor der er en beskeden repræsentation af ansatte og studerende, men hvor flertallet består af eksterne medlemmer, hvoraf bestyrelsesformanden udpeges direkte fra ministeriet. Alt dette kan virke fjernt fra studenteroprørets ånd, og derfor er der stadig behov for en konstant opmærksomhed fra studerende omkring medbestemmelse på vores uddannelser, for eksempel i forhold til relevansen af vores pensum eller mængden af feedback på eksamener.

Nutidens studenterkamp handler om plads til fordybelse og fleksibilitet. I et opgør med tendensen til, at studerende bliver jaget hurtigere og hurtigere gennem en institution, der i højere grad forsøges styret på samme måde som en pølsefabrik.

På trods af, at stress og mistrivsel er stigende blandt unge, er min oplevelse af mine medstuderende, at de er aktive, hårdtarbejdende og engagerer sig i verden omkring os. Selv om vi ikke besætter universiteterne i dagevis som i 1968, er studerende stadig centrale skabere af forandring i samfundet. Fra initiativet ‘Sammen mod Racisme’ der kæmper for de-kolonisering af pensum bestående af døde hvide mænd, til fagrådenes protestkøer foran studienævnsmøder for ordentlig feedback, til studerende, der organiserer sig for at sætte klimaet på samfundets dagsorden i Den Grønne Studenterbevægelse, markerer dette en ungdomsgeneration, der, ligesom i 1968, har meget på hjerte.

Ligesom i 1968, er nutidens studerende ikke interesserede i at være passive forbrugere af uddannelse. Vi studerende vil være aktive medskabere - af universitetet såvel som samfundet.

De fleste unge er i dag aktive som aldrig før; fagkritik, socialt frivilligt arbejde samt globalt udviklingsarbejde fylder i hverdagen for mange studerende.

Alligevel bliver vi konstant mødt med fortællinger om at være dovne, kræve ‘cafépenge’ og ikke være målrettede nok. Dette gør, at de mange bolde, der skal holdes i luften som studerende i dag, desværre ikke kan hænge sammen for alle.

I de seneste år ser vi en tendens til, at der fra ministeriets side forsøges at detailstyre mere og mere. Nye former for styring og ensretning forsøges påført universiteterne, der i stedet for at blive set som levende institutioner snarere ses som enheder, der skal styres fra oven.

Fremdriftsreform, uddannelsesloft og SU-reguleringer er blot nogle af de styringsmekanismer, der presses ned over vores universiteter i dag. Ministeriets tilgang til uddannelse og videnskabelse ligner i stigende grad en forretning, hvor de studerende bliver passive kunder. Kunder, der kan vælge mellem de varer, ministeriet udbyder – hvor fokus på efterspørgsel i mindre grad rettes mod de studerende selv og i højere grad rettes mod arbejdsmarkedets kortsigtede behov.

Men, ligesom i 1968, er nutidens studerende ikke interesserede i at være passive forbrugere af uddannelse. Vi studerende vil være aktive medskabere – af universitetet såvel som samfundet.