‘Det kan - og skal - du forvente af din vejleder’ 
12.09.2019

Det kan - og skal - du forvente af din vejleder

A
Aktuelt
12.09.2019
5.30 min
Tegning: Niels Christensen
Semesterstart betyder, at RUC netop har åbnet sine døre for rigtig mange nye studerende, og for dem betyder det samtidig, at de skal starte på gruppedannelse og projektskrivning. Men hvad kan du egentlig forvente, og hvad kan du kræve af den vejleder, der skal lede jer igennem projektarbejdet?

Skrevet af

Julie Steenbuch Holt

Journalist

RUC Paper giver dig her en guide til, hvad du kan forvente af din vejleder, og hvordan du kan sørge for, at vejledningen igennem hele processen bliver så god som mulig.

Enhver projektproces er selvfølgelig unik – fordi gruppemedlemmer og vejleder hver især er det. Men helt overordnet har RUC nogle rammer for vejledningen, som er ens over hele linjen. Det betyder, at man som studerende som minimum kan forvente at kunne holde fire vejledningsmøder med sin vejleder. På nogle uddannelser kan det antal altså være højere. Vejledning, tilbagemelding og feedback over e-mail vil også blive betragtet som et møde og vil derfor blive trukket fra de øvrige møder.

Vejledningen foregår som udgangspunkt på RUC, medmindre både gruppen og vejlederen aftaler, at det kan foregå et andet sted.

Derudover er der mange ting, som I selv skal aftale med jeres vejleder. RUC anbefaler for eksempel, at vejlederen får lov at se jeres problemformulering, metodeafsnit, teoriafsnit og analyseafsnit. Hver gruppe har krav på at få mundtlig feedback på det, der bliver sendt til vejlederen i god tid. Hvad ”god tid” er, aftales med vejlederen. Typisk vil det være to eller flere dage før vejledningsmødet.

Tag ansvar for jeres projekt

Helene Dyrhauge er lektor i International Forvaltning og Politik og desuden studieleder på SamBach. Hun har nogle helt konkrete råd til, hvordan et godt samarbejde mellem vejleder og gruppe bliver til.

For det første er det vigtigt, at I som gruppe selv tager ansvar for jeres projekt og kontakten til vejlederen, når der skal aftales vejledermøder.

»Til første vejledermøde er det altid godt at have en forventningsafstemning. Hvad forventer vejlederen af jer, og hvad forventer I af ham eller hende?« opfordrer hun.

Her er det en god idé at tale om, hvordan vejlederen orienterer sine grupper om, hvordan og hvornår vejlederen er tilgængelig, samt hvordan I som gruppe bedst får inddraget vejlederen i jeres projekt.

Fire råd til at få mest muligt ud af vejledermøderne

1. Planlæg møderne, og hvordan I vil bruge dem, i god tid. Tænk vejledermøderne ind i jeres overordnede tidsplan for projektet.

2. Udarbejd en dagsorden og et skriftligt oplæg, som I sender til vejleder inden mødet. På den måde kommer mødet til at foregå på jeres præmisser. Aftal med vejlederen, hvor længe i forvejen, han eller hun skal have det.

3. Forbered jer til møderne. Nå til enighed i gruppen om, hvad I skal have med fra mødet.

4. Brug vejlederens kompetencer. Vejlederen har en masse viden om relevante teorier og litteratur, så spørg ind til, hvad han eller hun kan foreslå.

Kilde: intra.ruc.dk

»God kommunikation med vejleder er vigtig, ligesom vejlederen måske kan hjælpe jer med at komme videre.«

Helene Dyrhauge, Studieleder på SamBach og lektor i International Forvaltning og Politik

For det andet råder Helene Dyrhauge til, at man overholder de aftaler, man træffer med sin vejleder. Det betyder, at man sender det, man har aftalt at sende – det kan for eksempel være udkast til introduktion og metodeafsnittet – inden deadline. På den måde er vejlederen stillet allerbedst i forhold til at give jer den bedst mulige feedback. Derudover opfordrer Helene Dyrhauge også til, at man specificerer, hvis der er bestemte sektioner eller elementer, som vejlederen skal være ekstra opmærksom på.

For det tredje er det vigtigt, at gruppen tager fat i vejlederen, hvis der er problemer i projektarbejdet. Det kan være, at I har svært ved at komme videre eller nå til enighed.

»Vi, vejledere, bliver ofte frustrerede, når vi forsøger at kontakte grupper og ikke hører noget, eller når en gruppe ikke møder op til vejledning. God kommunikation med vejleder er vigtig, ligesom vejlederen måske kan hjælpe jer med at komme videre,« påpeger Helene Dyrhauge.

For det fjerde skal de studerende huske, at det, der bliver sendt til vejlederen, kun er en kladde. Det er helt normalt at redigere og ændre i projektet, inden det bliver afleveret. Helene Dyrhauge gør opmærksom på, at alt, der bliver udgivet i for eksempel akademiske tidsskrifter, er blevet omskrevet mange gange og har været igennem en hel del feedback i processen.

For det femte vil Helene Dyrhauge gerne huske jer på, at det er jeres projekt, men at vejlederen jo er der for at facilitere jeres læring og hjælpe med at udvikle projektet. Vejlederen vil blandt andet kunne foreslå litteratur og give eksempler på, hvordan problemformuleringen kan gøres skarpere, samt hjælpe med at finde den bedste teori.

Vigtigt, at de studerende kender til regler og rettigheder

»Jeg synes, det er vigtigt, at de studerende kender deres ansvar og deres rettigheder i forhold til vejlederen, og at det er meget tydeligt kommunikeret, hvor man går hen, hvis man synes, at forventningerne er uklare eller ikke overholdes,« mener Eva Bendix Petersen, der er professor på Institut for Mennesker og Teknologi på RUC.

For at opsummere betyder det, at man som projektgruppe på RUC kan forvente:

  • At vejleder er med hele vejen igennem opbygningen af projektet. Men kan derfor godt forvente, at vejlederen nogenlunde ved, hvilket produkt I kommer til at aflevere til sidst.
  • At vejleder kommer med feedback på sendt skriftligt materiale, udfordringer og spørgsmål, der bliver gjort opmærksom på under vejledermøderne.
  • At vejleder kommer med forslag til problemformulering, metode og teorier samt relevant litteratur.
  • Hvis I oplever udfordringer i gruppedynamikken, kan vejlederen også være sparringspartner, men vejlederen har altså ikke ansvaret for, at gruppearbejdet fungerer. Det er jeres eget. Hvis kvaliteten af det skriftlige produkt ikke er tilfredsstillende, vil vejlederen også gøre opmærksom på dette og komme med forslag til, hvordan fagligheden i projektet kan gøres bedre.

Hvis I oplever problemer med jeres vejleder, som I ikke føler, at I kan løse sammen med vedkommende, kan I kontakte studielederen på jeres uddannelse, ligesom vejlederen også vil kontakte studielederen, hvis I gentagne gange for eksempel aflyser møder. Husk på, at vejlederen også lægger tid i det.

Der er ingen forskel på, om I er blevet tildelt en vejleder, der er intern lektor på RUC eller en, der er ekstern lektor. Der gælder de samme retningslinjer og normer.

Gode råd til det første møde med vejlederen:

1. Lav en forventningsafstemning. Her er det vigtigt, at både gruppen og vejlederen er sikre på, hvad I forventer af hinanden.

2. Beskriv vejlederens rolle i projektet, for gruppen og ved eventuelle samarbejdsudfordringer.

3. Fastlæg, hvornår vejledermøderne skal ligge og aftal, hvad vejlederen gerne vil have sendt inden mødet samt hvor længe i forvejen, det skal sendes.

4. Gør det klart, hvordan gruppen ønsker at få feedback på det materiale, der bliver sendt, og det, der ellers bliver snakket om til de følgende vejledermøder.

Kilde: Samlet af RUC Paper ud fra intra.ruc.dk og samtaler med personale på RUC