‘RUC’s arbejdsmiljø i beskeden bedring på trods af arbejdspres og krænkelser’ 
Artikel l 21.11.2019

RUC’s arbejdsmiljø i beskeden bedring på trods af arbejdspres og krænkelser

C
Campus
Artikel l 21.11.2019
7 min
RUC’s arbejdsmiljø er gået en anelse fremad. Der er dog stadig udfordringer i form af blandt andet stort arbejdspres og utilfredshed med det tværgående samarbejde – og så er der en stigning i antallet af krænkelser.

Skrevet af

Nadia Claudi

Journalist

Over halvdelen af de ansatte, der har besvaret spørgeskemaet, føler sig belastet af store arbejdsmængder og tidspres. Det viser nye tal fra RUC’s Arbejdspladsvurdering (APV) 2019.

Undersøgelsen er udarbejdet blandt både VIP’ere, D-VIP’ere og TAP og bliver sat i værk hvert tredje år. Ligesom i 2016 har de ansatte i 2019 skullet svare på spørgsmål om både deres psykiske velbefindende. I år er der også spørgsmål om det fysiske arbejdsmiljø. De ansatte skal for eksempel svare på spørgsmål om rektoratets ledelsesstil, om støjgener og om seksuelle krænkelser.

Overordnet set er resultatet af undersøgelsens godt 30-40 spørgsmål (afhængig af, om du er VIP, D-VIP eller TAP), at arbejdsmiljøet på RUC er blevet mere tilfredsstillende over de seneste tre år. Der er således en mindre gruppe medarbejdere, der har rykket sig over i den tilfredse del af parameteret – sammenlignet med 2016.

Og det er positivt, lyder det fra vicedirektør for HR, Karen Marie Olsen. Men APV’en peger stadig på en del udfordringer, vurderer hun.

»Det er bestemt positivt, at der i forhold til 2016 eksempelvis er færre, der føler sig belastet af arbejdspres. Men jeg synes samtidig også, at det er et højt tal, når det alligevel er over halvdelen af medarbejderne i undersøgelsen, der svarer, at de enten ”altid” eller ”ofte” føler sig belastet af presset. Det er vi nødt til at arbejde på fortsat,« siger Karen Marie Olsen.

Hun peger også på, at der er en forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, men at det også skal ses i sammenhæng med, at APV’en i 2016 kom lige i kølvandet på en større økonomisk tilpasning med nedskæringer og fyringer, hvilket kan have  givet sig udslag i medarbejdernes svar.

»Det er bestemt positivt, at der i forhold til 2016 er færre, der føler sig belastede af arbejdspres. Men jeg synes samtidig også, at det er et højt tal, når det alligevel er over halvdelen af medarbejderne, der svarer, at de enten ”altid” eller ”ofte” føler sig belastede af presset«.

Karen Marie Olsen, vicedirektør for HR på RUC

Hvad der helt præcist ligger til grund for tallene, kan APV’en imidlertid først svare på i løbet af de kommende måneder, fortæller Karen Marie Olsen. Det næste skridt er nemlig, at lokale udvalg/arbejdsmiljøudvalg skal drøfte resultaterne, gennemføre fysiske runderinger og lave fokusgruppeinterview – for på den måde grave sig ned i det, der ligger bag ved tallene

»Vi skal for eksempel forstå mere præcist, hvad medarbejderne mener, når de for eksempel svarer ”ofte”, eller hvad de mener med, at de er ”delvist tilfredse”,« siger Karen Marie Olsen.

Efterlyser bedre tværgående samarbejde

Fællestillidsrepræsentant for VIP’erne og medlem af APV-projektgruppen, Janne Gleerup, er enig i, at et af de helt store arbejdspunkter, som undersøgelsen peger på, er arbejdspresset.

Og det er langt fra et ukendt fænomen på RUC, påpeger hun. Netop arbejdspresset har nemlig været på dagsordenen i flere år i form af både handleplaner og trivselsparametre fra Hovedsamarbejdsudvalget (HSU). Og når de ansatte på RUC stadig føler sig overvældede af arbejdsmængden, kan det også have at gøre med faktorer, der kommer udefra og ikke fra RUC, forklarer Janne Gleerup.

»Jeg tror, at arbejdspresset blandt andet skyldes den almindelige intensivering, som finder sted, fordi bevillingerne bliver stadig mere pressede. Sammen med fremdriftsreform og dimensionering er der stadig flere krav til universiteterne. Det betyder, at arbejdspresset øges allevegne hvilket betyder, at der er meget lidt overskud at give af. Og det slår så igennem i arbejdsmiljø og trivsel,« siger hun.

»Jeg tror, at vi har en stor udfordring i det tværgående samarbejde og i forholdet mellem administrationen og institutterne«.

Fællestillidsrepræsentant Janne Gleerup

En anden negativ tendens, som APV 2019 peger på, er en gruppe medarbejderes manglende tillid til rektoratets måde at lede universitetet.

Det mener Janne Gleerup kan være et udtryk for en frustration over de seneste års centralisering:

»Tallene peger på, at ledelsen skal passe på med for stærke centraliseringer og beslutningsprocesser, som skaber afstand mellem dem, der beslutter, og dem, der udfører. Det er vigtigt at fastholde et nærhedsprincip, selv om centralisering selvfølgelig i nogle tilfælde også kan være både fornuftig og besparende,« siger hun.

Nærhedsprincippet, eller manglen på samme, skinner også igennem på et andet punkt. Nemlig i det tværgående arbejde på institutterne. Her er en større del af medarbejderne ikke tilfredse.

»Jeg tror, at vi har en stor udfordring i det tværgående samarbejde og i forholdet mellem administrationen og institutterne. Jeg ved, at det i hvert fald på VIP-siden er en kilde til frustration, at man savner det tætte, gode samspil med administrative kræfter, der understøtter forskning og uddannelse lokalt,« siger hun.

»Vi har ansvaret for et godt arbejdsmiljø på RUC, og det er virkelig vigtigt, at vi bliver ved med at arbejde med kulturen, så det bliver italesat, at vi ikke tolerer krænkelser«.

Karen Marie Olsen, vicedirektør for HR på RUC

Flere oplever krænkelser

En af de mere alvorlige tendenser i APV’en er antallet af krænkelser. Det er som det eneste punkt gået i en klar modsat retning: Her ses nemlig en stigning i antallet af medarbejdere, der føler sig krænkede. Størstedelen af de, der har oplevet krænkelser, er kvinder, og det er særligt mobning, der har påvirket dem.

»Det er noget, som vi ser meget alvorligt på,« siger vicedirektør for HR, Karen Marie Olsen, og fortsætter:

»Vi har ansvaret for et godt arbejdsmiljø på RUC, og det er virkelig vigtigt, at vi bliver ved med at arbejde med kulturen, så det bliver italesat, at vi ikke tolerer krænkelser,« siger hun. Karen Marie Olsen opfordrer til, at man straks tager fat i enten sin nærmeste leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant, hvis man oplever krænkelse. Det er også muligt at skrive til den fortrolige postkasse: take-care-confidential@ruc.dk

APV 2016:
I 2016 indstillede APV-følgegruppen til, at der blev udarbejdet handlingsplaner for fire arbejdsmiljøproblematikker:

* Bedre viden om ergonomi, især indretning af arbejdspladser – alle
* Stort arbejdspres/-mængde – alle.
* Ubalance mellem forskning og undervisning – VIP
* Uklare roller og forventninger til opgaveudførelse – TAP.

De lokale udvalg/arbejdsmiljøudvalg (HSU) lavede ca. 150 handleplaner, som  allerede er sat i værk ude på institutterne.

Se mere her:

Hvorfor antallet af krænkelser er steget, kan hverken Karen Marie Olsen eller Janne Gleerup komme med et bud på, før der har været en drøftelse med medarbejderne på institutterne og i administrationen.

»Men det er rigtig vigtigt, at vi kigger på, hvordan vi kollektivt kan tage et ansvar for at få øje på krænkelser, modvirke dem og forebygge,« siger fællestillidsrepræsentant Janne Gleerup. Hun peger på, at sådan noget som mobning kan ligge skjult i kulturen på en arbejdsplads.

»Derfor er det vigtigt, at vi uddanner folk i at kunne identificere og handle, når det finder sted.  Mobning kan for eksempel opstå i en konkurrencesituation eller i perioder med højt arbejdspres,« siger hun.

APV’en peger dog langt fra kun på negative tendenser på RUC. Undervisning er for eksempel en kilde til glæde for en stor del af det videnskabelige personale. Her peger en større andel af medarbejderne på, at de er tilfredse med deres undervisningsopgaver.

Og VIP’er erglade for at undervise, bekræfter Janne Gleerup.

»Det er klart min fornemmelse, at VIP’erne er glade for den kerneopgave, som undervisningen udgør. Ofte diskuteres det, om forskerne tilsidesætter undervisningen, fordi forskningen nyder højere status, og det er her, vi måles på vores præstationer. Derfor er det positivt, at vi alligevel kan se, at der er et kæmpe engagement i undervisningen på RUC. Og det er også en reminder om, at det er vigtigt at understøtte, at undervisningsmiljøerne trives,« siger hun.

Ifølge arbejdsmiljøloven skal arbejdspladser foretage undersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø minimum hvert tredje år.

Tallene fra APV 2019 er opgjort samlet, men er også fordelt ud på de forskellige institutter og på køn.

Du kan læse samtlige rapporter her.

I 2019 valgte RUC samme fremgangsmåde som i 2016. Da RUC skulle gennemføre APV i 2016, valgte man en anden metode end tidligere år. I stedet for omfattende spørgeskemaer blev det fysiske og psykiske arbejdsmiljø kortlagt af det lokale udvalg/arbejdsmiljøudvalg på instituttet/RUb/Fællesadministrationen, suppleret med et kort spørgeskema til alle medarbejdere.

Derefter kortlagde de lokale udvalg/arbejdsmiljøudvalg (LU/LAU) arbejdsmiljøet ud fra de metoder, som udvalget har besluttet giver mest mening lokalt. De fleste udvalg har valgt en kombination af runderinger, hvor udvalgets medlemmer er rundt og tale med medarbejdere om fysiske og psykiske forhold, samt fokusgruppeinterviews for forskellige medarbejdergrupper. LU/LAU informerer egne medarbejdere om den valgte proces, resultater og de handlingsplaner, som blev besluttet ud fra kortlægningen.

I løbet af de kommende måneder skal der foretages runderinger og fokusgruppeinterviews lokalt.

SÅDAN SER WORKFLOWET UD FOR APV 2019: