‘Besparelser i vente: RUC er presset på økonomien’ 
05.12.2019

Besparelser i vente: RUC er presset på økonomien

A
Aktuelt
05.12.2019
4 min
Ledelsen håber på, at besparelserne ikke kommer til føre til afskedigelser, men der kan ikke gives nogen garantier, lyder det fra universitetsdirektøren. Alle sejl er dog sat til for at undgå fyringer.

Skrevet af

Nadia Claudi

Journalist

De ansatte og studerende på RUC skal væbne sig til en kommende tid med omprioriteringer og besparelser. Året 2019 efterlader sig nemlig et underskud på 47,2 millioner kroner, viser det økonomiske resultat.

»47 millioner er et stort tal, men det er også det, vi havde budgetteret med. Vi vil dog gerne have underskuddet ned samt sikre en større økonomisk balance på længere sigt, og det kræver, at vi iværksætter nogle initiativer,« siger universitetsdirektør Peter Lauritzen.

Blandt initiativerne er en reduktion af den samlede VIP-allokering i 2020 – det vil sige en reduktion af de midler, der går til lønninger af videnskabeligt personale i forbindelse med undervisningen, på 8 mio. kr. som følge af at STÅ aktiviteten falder i 2020. Ledelsen vil også hente 15 millioner kroner på universitets drift og administration i 2020. Dermed budgetteres med et knap så stort underskud i 2020 som i 2019, nemlig 40 millioner kroner.

»Det kan være, at løsningen blandt andet bliver at ansætte færre deltidsansatte (D-VIP) til efteråret. Men det kræver en detaljeret planlægning på de forskellige institutter, før vi kan gennemskue det ned i detaljen«.

Universitetsdirektør Peter Lauritzen

Hvorvidt besparelserne kommer til at betyder fyringer af personale, kan ledelsen ikke svare entydigt på. Hverken når det gælder VIP eller TAP.

»Det er ambitionen, håbet og næsten forventningen, at det kan klares uden egentlige afskedigelser både på VIP-siden og på TAP-siden, men vi kan selvfølgelig ikke garantere noget,« siger universitetsdirektør Peter Lauritzen.

»Budgetmodellen i dag betyder, at på VIP-siden bliver indtægter fordelt efter STÅ-indtægter (statsligt tilskud, som fordeles ud fra antallet af beståede eksamener på universitetet). Nu falder STÅ-indtægterne, både på kort og længere sigt, som følge af dimensioneringen af vores uddannelser og først og fremmest fordi, vi har haft et lavere optag på de naturvidenskabelige uddannelser, end vi havde håbet på. Det kan være, at løsningen blandt andet bliver at ansætte færre deltidsansatte (D-VIP) til efteråret. Men det kræver en detaljeret planlægning på de forskellige institutter, før vi kan gennemskue det ned i detaljen,« siger han.

Midler skal hentes i ubesatte stillinger

Peter Lauritzen udtrykker samme håb, når det gælder de besparelser, der skal gennemføres på den administrative del af universitetet. Her håber ledelsen, at pengene blandt andet kan findes igennem såkaldte vakancer: Nedlæggelse af ubesatte stillinger.

»Vi strækker os til det yderste for, at det ikke skal medføre afskedigelser hos TAP. Hver enkelt afdeling af administrationen har redegjort for, hvor man kan hente noget gennem vakancer,« siger Peter Lauritzen.

Universitetsdirektøren håber ikke, at besparelserne kommer til at føre til et øget arbejdspres hos VIP. De faldende STÅ-indtægter fører måske til færre ansættelser, men samtidig vil der også være færre studerende at undervise.

»På VIP-siden er der en sammenhæng mellem antal studerende og midler, så ideelt set burde det passe,« siger han.

Når det gælder TAP, vil han dog ikke afvise, at de administrative medarbejdere muligvis kommer til at få lidt mere på deres skrivebord.

»På TAP-siden vil der jo nok blive færre hænder til nogle opgaver. Så derfor har man virkelig tænkt igennem på den administrative side i forhold til, hvad det er for nogle stillinger, der holdes ledige,« siger han.

Ledelsen regner også med at kunne finde besparelser i blandt andet Ph.d.-puljen samt ved at reducere tilskud til RUS arrangement, julefrokost, årsfest samt rektors pulje.

Udsigt til færre indtægter fra studerende

Der er flere ting, som har ført til, at RUC er presset. På indtægtssiden ser universitet frem til faldende STÅ-indtægter – hvis ikke udviklingen vendes. RUC har kørt kampagner for blandt andet at få flere studerende ind på de naturvidenskabelige uddannelser, men det er endnu ikke lykkedes. Ledelsen håber dog stadig på, at man kan knække koden i forhold til at tiltrække naturvidenskabelige studerende. Peter Lauritzen håber også på at kunne fastholde flere bachelor-studerende.

»Men når vi kigger flere år frem, så kommer vi til at få faldende indtægter på grund af dimensioneringen, hvis ikke det lykkes os at få flere ind på de ikke-dimensionerede uddannelser. Og da det er en af hovedindtægtskilderne, så er det bekymrende,« siger han.

Når det kommer til udgiftssiden er det særligt to elementer, som presser sig på. Det ene element er RUC’s strategiske midlertidige prioriteringer, blandt andet employability-indsatsen og satsningen på digitaliseringen.

»Det er midlertidige indsatser, som der er meget stor begejstring omkring. Men hvis de skal gøres permanente, så presser det os på udgifterne,« siger Peter Lauritzen.

Et anden ting er det nye fælles nationale studieadministrative system Kopernikus, som kommer til at erstatte det nuværende system STADS. Det giver alene en udgift på syv millioner kroner om året – som dog er medregnet i de 40 millioner, som RUC regner med kommer til at udgøre underskuddet for 2020.

RUC Paper har kontaktet Hanne Jørndrup, medarbejderrepræsentant fra Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) for at få en kommentar på udsigten til besparelserne.

»Vi har svært ved at udtale os om budgettet på nuværende tidspunkt, da vi mangler større indsigt i detaljerne omkring besparelserne,« siger hun, og tilføjer:

»Vi håber at få mere indsigt i budgettet i den nærmeste tid«.

RUC Paper har også været i kontakt med flere af institutlederne, som dog skal have en mere detaljeret indsigt i budgettet, før de kan udtale sig om besparelsernes betydning for institutterne.

Sådan sikres en sundere økonomi – ledelsens bud

Universitetsledelsen peger på følgende punkter, som kan være med til at sikre en bedre økonomisk balance efter 2020. 

– Evaluering af uddannelsesudbud

– Effektivisering/automatisering som følge af Kopernikus (ny it-understøttelse af det studieadministrative område)

– Undersøgelse af generelle effektiviseringer og kvalitetsforbedringer som følge af digitalisering

– Analyse af mulighed for at reducere DVIP omkostninger

– Løbende analyse af bygningsbehov

– Analyse af Ph.D. gearing

– Undersøgelse af mulighed for at øge indtægter på kandidatuddannelser i samspil med optag af professionsbachelorer fra nye områder.

– Øge optag på ikke-dimensioneret uddannelser  Øge indtægter på VEU

– Undersøge muligheder for sponsorater

I BO-årerne forventes faldende indtægter, primært pga. en faldende forventning til STÅ-produktionen som følge af blandt andet dimensionering, svarende til 3,5 millioner kroner årligt. Ved vurderingen af udviklingen i det sidste BO-år (2023) bemærkes det, at det større underskud også er et resultat af et kraftigt fald i finanslovsindtægterne, som skyldes den såkaldte skrænt. 
Hvert år er det store indtægtsfald rykket endnu et år ud i fremtiden. Således har der gennem flere år altid optrådt en “skrænt” i det tredje og sidste BO-år.